SCBCHEQA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Schroder International Selection Fund - All China Equity (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) C Accumulation สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักบริหารโดย
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
30 พฤษภาคม 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.5271 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.6184 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,590,683,631 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
03/02/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง