SCBCHEQA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Schroder International Selection Fund - All China Equity (กองทุนหลัก) Class C Accumulation สกุลเงิน USD กองทุนหลักมีจุดมุ่งหมายให้เงินลงทุนเติบโตมากกว่าดัชนี MSCI China
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
30 พฤษภาคม 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.8940 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.9887 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,197,123,953 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
13/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง