SCBCHA
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ ชนิดจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินหยวน (RMB) กองทุนหลักลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI 300 ดังกล่าว
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
13 กุมภาพันธ์ 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.4953 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.5515 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
6,619,218,492 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
06/02/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง