PRINCIPAL GINNO-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนวัตกรรม และ/หรือเทคโนโลยีใหม่ และ/หรือการบริโภค หรือพฤติกรรมของผู้บริโภค
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
20 กุมภาพันธ์ 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.0435 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.2093 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
111,764,037 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
01/02/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง