PRINCIPAL GEF-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อิควิตี้ มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน ตราสารทุน และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
7 พฤษภาคม 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
15.5407 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
15.8053 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
15,126,535 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
03/02/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง