PRINCIPAL GBRAND-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล แบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) Z ในสกุลเงิน USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 กันยายน 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6777 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.8530 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
259,843,888 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/01/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง