PRINCIPAL CHEQ-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder International Selection Fund All China Equity (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
13 กันยายน 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.9488 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.0381 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
586,056,660 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง