PRINCIPAL CHEQ-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุน Exchange Traded Fund (ETF) ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน หรือบริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจในประเทศจีน หรือบริษัทที่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในประเทศจีน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
13 กันยายน 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.2141 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3524 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,022,473,002 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
01/02/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง