PBOND
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Long Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและหรือภาคเอกชนที่เสนอขายในประเทศไทย และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 มีนาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3886 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3887 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
410,575,187 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/05/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง