ONE-ALLCHINA-RA
กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน หรือที่ผู้ออกตราสารมีธุรกิจหลักในประเทสจีนซึ่งผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าศักยภาพในการเติบโต และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
7 กันยายน 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.1462 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.2535 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
547,406,255 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
22/02/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง