1AM-GEM
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Asia Pacific Ex Japan
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนที่ลงทุนในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก (Emerging Markets) เช่น ภูมิภาคเอเชีย ยุโรปตะวันออก และละตินอเมริกา เช่น จีน อินเดีย เกาหลี ไต้หวัน อิสราเอล รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี ตุรกี บราซิล
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 ธันวาคม 2548
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.9273 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.0229 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
6,346,513 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
04/12/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง