LHHEALTH-D
กองทุนเปิด แอล เอช เฮลธ์ อินโนเวชั่น ชนิดจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Health Care
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนหลักที่ไปลงทุน คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Health Innovation Fund class B USD
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 กันยายน 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.5424 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.6118 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
70,106,862 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/01/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง