KF-INCOME
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (กองทุนหลัก)โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV -กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REITs)ซึ่งมีผู้ออกหลักทรัพย์ที่อาจจัดตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
4 ธันวาคม 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.9689 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.1485 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,225,982,630 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/01/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง