KF-EUROPE
กองทุนเปิดกรุงศรี ยุโรปอิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
European Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Allianz Europe Equity Growth Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV -กองทุนหลักนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ประเทศนอร์เวย์
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
30 พฤษภาคม 2556
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.5222 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.7701 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
675,518,306 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/01/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง