KTWC-DEFENSIVE-SSF
กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive (ชนิดเพื่อการออม)
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Conservative Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก นอกจากนี้ อาจลงทุนในกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
16 สิงหาคม 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.3695 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3696 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
23,574,296 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
11/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง