KT-G90
กองทุนเปิดเคแทม การันตี 90
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวได้ในสัดส่วน ตั้งแต่ร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
22 มิถุนายน 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.0846 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.1819 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
257,662,799 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/07/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง