KT-CHINABOND-A
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Bond Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “D2” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
21 พฤษภาคม 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.9859 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.0534 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
4,340,511,370 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/01/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง