KT-WEQ-A
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio Class I (USD)(กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในระยะยาว โดยการลงทนในตราสารทุน ที่มีปัจจัยพื้นฐาน มีความผันผวนตํ่า
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 ตุลาคม 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
17.1565 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
17.4139 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,631,898,413 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง