KT-GREEN-A
กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Energy Transition (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียวในชนิดหน่วยลงทุน (share class) "Class C (USD)" ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
25 มกราคม 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.7791 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.8959 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
74,887,845 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง