KT-EMEQ-A
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Emerging Market
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
27 มิถุนายน 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.2153 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3536 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
780,718,993 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/01/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง