KKP G-THEME-H-SSF
กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED ชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน (Fund of Funds) เช่น กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ต่างประเทศ กองทุนรวม/กองทุน CIS ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้กองทุนที่จะพิจารณาลงทุนอาจมีกลยุทธ์ และ/หรือนโยบายที่เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
10 กุมภาพันธ์ 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.7466 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.7467 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
8,870,031 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
12/06/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง