KPVDSF
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ ภาครัฐ และเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก รวมทั้งอาจลงทุนในศุกูก สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 สิงหาคม 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5359 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5360 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
836,655,323 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
06/06/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง