K-GINCOME-A(R)
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class I (mth) - USD (hedged) (กองทุนหลัก) • กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ นโยบายกองทุน JPMorgan Investment Funds
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
10 มิถุนายน 2558
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.5578 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.7313 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
5,021,781,976 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/01/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง