K-INDIA
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
India Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ นโยบายกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 มิถุนายน 2554
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.1501 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3025 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,103,710,392 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
01/02/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง