T-GLOBALBOND
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ(Fund of Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน จะมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐและหรือเอกชนในภูมิภาคต่าง
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 ตุลาคม 2550
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
- บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
- บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
571,480,138 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
25/01/2566
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง