UOBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนกองทุน 169 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
KKF
-4.48% -13.26% 9,911,998 19/04/2567
-4.04% -13.50% 135,991,023 19/04/2567
-4.04% -13.60% 60,653,672 19/04/2567
TDF
-4.46% -13.14% 46,974,841 19/04/2567
TEF
-4.49% -13.04% 1,524,896,866 19/04/2567
-4.47% -13.10% 174,067,050 19/04/2567
-3.73% -13.79% 174,710,568 19/04/2567
-3.73% -13.53% 170,405,869 19/04/2567
-3.70% -13.30% 210,598,617 19/04/2567
-4.40% -12.92% 342,573,974 19/04/2567
-4.15% -8.73% 87,292,197 19/04/2567
-3.86% -12.80% 956,254,279 19/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 1.85% 6,824,055,019 19/04/2567
0.18% 1.90% 461,577,427 19/04/2567
0.19% 1.91% 1,517,026,678 19/04/2567
0.18% 1.84% 1,880,255,264 19/04/2567
0.17% 1.93% 158,472,686 19/04/2567
0.15% 1.57% 2,381,546,687 19/04/2567
0.17% 1.67% 1,331,252,237 19/04/2567
0.17% 1.76% 7,583,500,881 19/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.16% 1.22% 125,392,412 19/04/2567
-0.11% 1.72% 1,207,849,582 19/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% - 291,304,077 19/04/2567
0.77% - 94,266,022 19/04/2567
-0.87% - 764,050,346 19/04/2567
- - 974,720,571 19/04/2567
0.19% - 3,242,320,963 17/01/2567
0.19% - 2,224,250,741 10/04/2567
0.18% - 1,455,905,709 19/04/2567
0.19% - 1,335,341,827 19/04/2567
0.19% - 405,794,805 19/04/2567
- - 479,127,556 19/04/2567
0.38% - 458,221,518 07/03/2567
0.08% - 81,252,075 19/04/2567

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.29% -1.52% 763,513,012 18/04/2567
-0.29% -1.52% 8,934,708 18/04/2567
-0.98% -1.35% 37,723,102 19/04/2567
TBF
-2.67% -7.06% 337,992,832 19/04/2567
-0.96% -5.82% 223,801,611 17/04/2567
-0.96% -5.82% 1,286,396,789 17/04/2567
-0.76% - 143,359,498 19/04/2567
-2.14% - 1,289,705,133 18/04/2567
-4.12% -13.19% 640,744,432 19/04/2567

กองทุนรวม SSF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.62% -25.13% 176,154,842 18/04/2567
-0.10% -38.23% 9,633,817 18/04/2567
-3.58% -1.77% 2,734,981 18/04/2567
-0.78% 19.41% 13,563,212 18/04/2567
-1.97% 17.95% 6,139,421 18/04/2567
-6.02% -19.61% 55,128,341 18/04/2567
-1.70% 4.88% 7,476,067 18/04/2567
-2.81% 8.13% 4,561,024 18/04/2567
-4.54% -4.09% 36,320,799 18/04/2567
-0.94% 2.20% 292,424,763 18/04/2567
-3.55% 7.55% 467,907,735 18/04/2567
-2.14% - 3,101,339 18/04/2567
-1.86% -4.15% 4,266,960 17/04/2567
0.20% 3.25% 7,708,219 03/04/2567
-3.43% 14.34% 61,450,540 18/04/2567
-3.91% -13.18% 355,970,292 19/04/2567
0.17% 1.76% 177,610,395 19/04/2567
-4.58% -3.76% 139,276,003 18/04/2567
0.14% 3.70% 14,552,474 03/04/2567
-1.81% - 1,008,478 18/04/2567
-0.08% 4.03% 113,046,721 03/04/2567
0.92% 4.04% 2,419,103 17/04/2567
-3.42% 7.49% 71,516,001 18/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.91% -13.18% 595,433,701 19/04/2567

กองทุนรวม LTF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.78% -10.15% 548,261,144 19/04/2567
-3.64% -13.71% 609,784,762 19/04/2567
-4.27% -12.53% 8,328,259,151 19/04/2567
-3.97% -13.60% 4,432,366,871 19/04/2567
-3.97% -13.60% 50,122,394 19/04/2567
-12.77% -21.53% 1,189 19/04/2567
-4.20% -8.60% 244,683,629 19/04/2567
-3.95% -13.62% 3,594,445,609 19/04/2567

กองทุนรวม RMF
22 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.22% -12.41% 1,467,093,568 19/04/2567
-0.59% -0.20% 31,128,050 19/04/2567
-1.02% -0.87% 36,043,728 19/04/2567
-0.26% -0.35% 69,608,458 19/04/2567
-0.30% -0.10% 63,109,109 19/04/2567
-0.45% 0.05% 44,207,340 19/04/2567
-4.23% -12.64% 1,363,324,397 19/04/2567
-0.16% 1.28% 465,756,302 19/04/2567
0.10% 1.53% 422,651,230 19/04/2567
-4.62% -25.15% 614,419,195 18/04/2567
-1.67% 4.89% 97,667,867 18/04/2567
-0.98% 2.05% 706,396,994 18/04/2567
-3.58% 7.68% 1,182,342,524 18/04/2567
-4.53% -3.61% 621,150,667 18/04/2567
-1.25% 14.30% 31,823,736 18/04/2567
-3.65% 13.00% 47,430,848 18/04/2567
-3.84% -13.64% 1,672,095,263 19/04/2567
-2.46% 5.05% 86,495,360 18/04/2567
-0.16% 0.98% 1,127,479,460 19/04/2567
10.90% 15.32% 112,332,874 19/04/2567
0.12% 1.34% 252,756,266 19/04/2567
-3.38% 7.23% 158,077,758 18/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
64 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.02% 13.13% 14,616,608 18/04/2567
BIC
-0.85% -10.59% 32,545,349 18/04/2567
EHD
-0.97% 6.16% 261,295,273 18/04/2567
GC
-2.58% 1.69% 162,913,965 18/04/2567
JSM
-1.24% 14.60% 245,511,436 18/04/2567
UAI
-1.91% -1.91% 17,617,468 18/04/2567
-8.87% 11.07% 43,775,152 18/04/2567
-11.27% -39.66% 548,315,611 18/04/2567
-4.62% -25.12% 4,436,204,536 18/04/2567
UCI
-0.06% -38.17% 2,106,577,517 18/04/2567
-3.58% -1.80% 58,029,994 18/04/2567
-3.58% -1.80% 171,701,015 18/04/2567
-5.45% -1.05% 35,896,048 17/04/2567
-1.84% 8.02% 31,667,744 18/04/2567
-1.84% 7.99% 513,382,865 18/04/2567
UES
-2.02% 2.88% 456,763,624 18/04/2567
-0.78% 19.44% 330,308,623 18/04/2567
-1.25% 15.66% 1,359,828 18/04/2567
UEV
-6.02% -19.65% 878,656,471 18/04/2567
0.13% 1.86% 237,036,753 18/04/2567
0.15% 2.13% 54,227,743 18/04/2567
-1.70% 4.87% 343,311,168 18/04/2567
-1.70% 4.87% 1,875,848,785 18/04/2567
UGD
-5.49% -0.31% 1,077,521,755 18/04/2567
0.93% 8.11% 88,401,715 18/04/2567
-2.81% 8.13% 2,034,765,999 18/04/2567
UGH
-4.53% -4.09% 262,909,658 18/04/2567
-0.94% 2.19% 1,307,480,765 18/04/2567
-0.94% 2.19% 13,684,949,389 18/04/2567
1.80% -8.89% 48,289,227 18/04/2567
-3.55% 7.55% 3,357,349,547 18/04/2567
-1.06% 14.19% 26,612,577 17/04/2567
-0.51% 0.32% 7,537,364 18/04/2567
-0.51% 0.32% 379,107,835 18/04/2567
-1.86% -4.15% 212,542,189 17/04/2567
0.20% 3.25% 283,080,653 03/04/2567
UNI
-3.43% 14.33% 1,568,654,057 18/04/2567
1.65% 25.16% 962,288,391 18/04/2567
-1.91% -1.71% 104,113,723 18/04/2567
6.25% 2.44% 42,230,577 17/04/2567
1.39% 21.34% 16,256,745 09/04/2567
1.39% 21.36% 176,652,092 09/04/2567
-2.43% 5.12% 178,429,517 18/04/2567
-2.43% 5.11% 58,409,083 18/04/2567
0.51% 16.07% 338,487,708 18/04/2567
-4.58% -3.76% 2,584,421,926 18/04/2567
-1.14% 3.80% 151,158,015 18/04/2567
-1.14% 3.80% 11,572,038 18/04/2567
-1.22% 14.80% 1,484,357,063 18/04/2567
-0.30% 8.14% 140,570,471 17/04/2567
-0.30% 8.14% 104,111,285 17/04/2567
0.14% 3.69% 726,666,893 03/04/2567
- - 1,137,672,307 30/09/2566
-1.81% - 132,082,687 18/04/2567
-0.08% 4.03% 1,484,611,768 03/04/2567
-1.10% 2.54% 18,171,451 18/04/2567
-1.10% 2.54% 54,390,677 18/04/2567
-2.72% 6.82% 839,610,710 18/04/2567
-1.17% 3.67% 35,815,655 18/04/2567
-1.17% 3.67% 45,153,894 18/04/2567
USI
-1.43% 0.32% 478,025,949 18/04/2567
0.92% 4.02% 158,291,834 17/04/2567
-3.42% 7.48% 2,212,048,465 18/04/2567
UVO
-8.46% 5.76% 85,365,266 17/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.05% -11.11% 574,081,031 28/03/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
12.38% 24.27% 7,229,514 17/04/2567
10.62% 14.82% 71,720,381 19/04/2567
12.40% 24.61% 147,615,340 17/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,003,276,383 29/02/2567
- - 120,496,230 29/02/2567
-7.37% -9.29% 185,356,346 18/04/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 23A และ25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30 และ32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.uobam.co.th