ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 110 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% -2.65% 1,583,744,306 30/03/2566
0.03% -2.75% 320,097,205 30/03/2566
-6.96% -6.77% 301,913,805 27/02/2566
-1.26% -6.47% 132,512,447 30/03/2566
-0.12% -3.94% 9,031,561 30/03/2566
-0.12% -8.31% 121,056,543 30/03/2566
-0.78% -10.16% 61,499,099 30/03/2566
-0.62% -6.02% 72,402,661 30/03/2566
-1.47% -5.19% 86,467,871 30/03/2566
-0.78% -10.17% 67,737,070 30/03/2566
-0.60% -6.38% 44,074,387 30/03/2566
-0.78% -10.15% 113,966,867 30/03/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% 0.46% 1,113,430,206 30/03/2566
0.13% 0.82% 87,676,904 30/03/2566
0.11% 0.73% 4,291,850,312 30/03/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.24% 0.03% 286,592,841 30/03/2566
0.15% 0.94% 316,182,638 30/03/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 1.82% 477,031,358 15/03/2566

กองทุนรวมผสม
25 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
0.19% -3.93% 293,681,924 30/03/2566
-0.58% -5.46% 322,850,980 30/03/2566
-2.21% -5.92% 101,120,874 27/02/2566
-4.35% -15.44% 10,389,455 29/03/2566
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.92% -0.36% 29,064,838 30/03/2566
-0.92% -0.36% 4,085,847 30/03/2566
-1.09% -10.54% 108,643,421 30/03/2566
-0.60% -6.59% 34,462,226 30/03/2566
-0.86% -11.86% 1,843,246,951 28/03/2566
-0.87% -10.90% 2,423,013,995 28/03/2566
-0.92% -10.99% 1,189,861,202 28/03/2566
-0.79% -11.67% 383,052,400 28/03/2566
-0.89% -11.19% 338,032,161 28/03/2566
-0.83% -10.88% 87,995,761 28/03/2566
-0.77% -11.19% 106,944,596 28/03/2566
-0.81% -10.95% 1,200,856,952 28/03/2566
-0.87% -11.02% 1,287,075,234 28/03/2566
1.42% 7.61% 40,126,709 29/03/2566
-0.86% -7.18% 27,353,633 30/03/2566
-5.86% -2.01% 11,038,429 27/02/2566
-0.80% -8.16% 26,101,668 29/03/2566
-0.89% -7.39% 33,471,887 30/03/2566
0.00% - 36,281,576 30/03/2566
-0.71% -7.90% 341,854,282 29/03/2566

กองทุนรวม SSF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% 0.46% 52,374,656 30/03/2566
-0.49% -13.71% 560,504,285 29/03/2566
-3.35% -32.90% 48,430,461 29/03/2566
-0.91% -7.41% 14,289,218 30/03/2566
1.75% -25.74% 1,153,114,161 29/03/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.91% -7.42% 29,102,492 30/03/2566

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.07% -4.05% 106,478 30/03/2566
-0.07% -4.05% 855,514,328 30/03/2566
-0.08% -4.59% 34,966 30/03/2566
-0.08% -4.11% 337,013,100 30/03/2566
0.31% -0.80% 54,248,192 30/03/2566
-0.59% -6.55% 33,603,251 30/03/2566
-0.05% -5.83% 12,804,397 30/03/2566

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.57% -5.44% 227,714,913 30/03/2566
0.21% 0.93% 117,601,232 30/03/2566
6.93% -0.29% 73,530,736 30/03/2566
6.93% -0.29% 1,539,722 30/03/2566
0.08% 0.41% 250,705,262 30/03/2566
-3.26% -32.12% 15,024,532 29/03/2566
-4.97% -9.46% 110,907,257 30/03/2566
1.32% -25.61% 1,360,249,144 29/03/2566
1.32% -25.61% 21,464,867 29/03/2566
2.02% -33.19% 96,957,100 29/03/2566
-0.10% -5.34% 678,253,601 30/03/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
30 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.14% -15.13% 6,970,098 28/03/2566
1.48% -9.27% 16,531,173 28/03/2566
0.13% -20.48% 54,587,030 29/03/2566
-0.49% -13.71% 901,683,752 29/03/2566
0.31% -14.47% 330,048,107 29/03/2566
4.00% -10.98% 9,176,472 30/03/2566
-0.62% - 171,075,712 28/03/2566
-5.57% - 290,201,724 28/03/2566
-3.35% -32.90% 1,485,026,995 29/03/2566
-3.97% 1.47% 113,574,099 28/03/2566
-4.76% -40.48% 1,019,758,726 29/03/2566
-16.49% -20.24% 14,722,313 29/03/2566
-16.56% -20.64% 0 29/03/2566
-16.52% -20.67% 429,375,102 29/03/2566
-16.52% -20.67% 10,773,616 29/03/2566
-0.39% -2.29% 28,791,050 28/03/2566
-0.41% -2.53% 1,950,719 28/03/2566
-2.07% -12.20% 0 29/03/2566
-2.05% -12.56% 23,229,626 29/03/2566
-2.07% -11.82% 56,288,979 29/03/2566
-2.07% -12.75% 16,753,775 29/03/2566
3.01% - 2,331,310,139 28/02/2566
2.49% 12.65% 1,388,976,779 28/02/2566
0.21% -18.25% 68,103,699 29/03/2566
5.79% -28.24% 101,662,371 29/03/2566
0.36% -10.20% 31,491,176 30/03/2566
1.75% -25.62% 0 29/03/2566
1.75% -25.74% 7,811,287,416 29/03/2566
-0.23% -4.58% 176,238,600 29/03/2566
2.20% -34.00% 443,540,107 29/03/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.80% -11.53% 12,830,278 27/02/2566
- - 479,379,049 30/03/2566
-2.41% -13.56% 124,325,179 28/03/2566

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.16% -5.42% 133,656,163 30/03/2566
0.00% -0.04% 1,386,175,843 28/02/2566
- - 3,346,142,311 31/12/2565
0.00% 0.64% 2,366,833,495 28/02/2566
-0.69% -10.76% 1,194,012,246 30/03/2566
-5.67% 15.14% 509,819,571 27/02/2566
0.83% -5.01% 3,699,423,269 30/03/2566
0.00% 0.69% 987,794,144 28/02/2566
0.00% 8.74% 1,690,698,781 28/02/2566
0.00% -0.39% 3,136,178,870 28/02/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com