ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 115 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.59% -10.73% 268,465,561 08/12/2566
-2.67% -10.90% 1,483,162,391 07/12/2566
-2.59% -10.74% 257,310,008 08/12/2566
-2.51% -12.70% 262,770,854 08/12/2566
-1.69% -20.43% 105,725,040 08/12/2566
-2.56% -11.20% 9,152,505 08/12/2566
-2.56% -11.22% 107,516,512 08/12/2566
-2.69% -12.69% 56,156,788 08/12/2566
-2.64% -12.65% 64,077,818 08/12/2566
-1.16% -6.12% 84,188,884 08/12/2566
-2.70% -12.68% 59,873,107 08/12/2566
-2.95% -13.46% 38,555,446 08/12/2566
-2.70% -12.72% 100,040,414 08/12/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.31% 1,690,922,592 07/12/2566
0.15% 1.41% 434,902,217 07/12/2566
0.22% 0.67% 1,091,136,107 08/12/2566
0.22% 0.48% - 08/12/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.31% 1.55% 303,029,582 08/12/2566
0.32% 1.09% 171,696,432 08/12/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.45% -0.82% 205,369,604 30/11/2566

กองทุนรวมผสม
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.07% -7.59% 210,166,734 08/12/2566
-2.55% -12.08% 285,119,847 08/12/2566
-13.20% -10.85% 7,574,443 07/12/2566
-1.25% -7.36% 92,500,073 08/12/2566
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
0.89% - 151,104,757 30/11/2566
0.75% -1.60% 27,207,910 08/12/2566
0.75% -1.60% 4,036,050 08/12/2566
-2.81% -10.56% 68,949,841 08/12/2566
-2.54% -12.09% 27,435,268 08/12/2566
2.30% -5.13% 1,364,355,225 06/12/2566
2.31% -4.88% 1,866,704,437 06/12/2566
2.35% -4.87% 910,531,605 06/12/2566
2.48% -4.92% 268,945,128 06/12/2566
2.42% -5.24% 227,635,666 06/12/2566
2.46% -4.24% 65,962,859 06/12/2566
2.52% -4.61% 69,109,015 06/12/2566
2.36% -4.79% 889,439,845 06/12/2566
2.40% -4.63% 952,090,555 06/12/2566
-3.40% -8.68% 32,061,190 07/12/2566
-2.76% -13.55% 24,347,066 08/12/2566
1.11% -19.72% 9,442,406 08/12/2566
0.88% -3.13% 24,048,477 07/12/2566
-2.77% -13.66% 29,836,559 08/12/2566
3.48% 5.36% 29,075,529 30/08/2566
0.76% -2.80% 261,769,872 07/12/2566

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.64% -13.41% 26,073,434 08/12/2566

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.72% -11.93% 95,057 08/12/2566
-2.79% -12.16% 741,270,297 07/12/2566
-2.73% -11.93% 31,222 08/12/2566
-2.73% -11.94% 293,256,041 08/12/2566
0.07% -0.88% 53,691,993 08/12/2566
-1.09% -9.14% 30,718,525 08/12/2566
-2.04% -15.72% 10,661,983 08/12/2566

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.53% -11.98% 205,038,005 08/12/2566
0.30% 1.65% 122,632,673 08/12/2566
2.48% 5.77% 83,652,657 08/12/2566
2.48% 5.77% 2,351,976 08/12/2566
0.17% 1.31% 267,684,453 08/12/2566
0.17% 1.15% 13,908,430 08/12/2566
4.95% -17.43% 14,583,594 07/12/2566
2.08% -14.04% 97,728,671 08/12/2566
7.79% 13.02% 1,521,469,048 07/12/2566
7.79% 13.02% 23,785,417 07/12/2566
4.08% 0.18% 107,265,518 07/12/2566
-2.44% -12.25% 610,488,589 08/12/2566
-2.44% -12.29% 8,405,235 08/12/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.11% -5.02% 6,346,513 04/12/2566
1.55% -3.81% 17,247,182 04/12/2566
3.51% 9.68% 63,929,553 07/12/2566
-6.87% -21.63% 739,887,023 07/12/2566
0.59% -11.61% 251,928,181 07/12/2566
-2.48% - 140,049,721 06/12/2566
-4.25% -10.37% 179,290,281 06/12/2566
5.14% -16.94% 1,271,733,454 07/12/2566
5.68% 7.14% 125,138,061 06/12/2566
9.08% 11.00% 1,090,827,594 07/12/2566
9.30% 18.94% 17,515,045 07/12/2566
9.24% 18.24% - 07/12/2566
9.25% 18.30% 472,338,349 07/12/2566
9.25% 18.30% 12,452,188 07/12/2566
1.67% 6.59% 30,236,056 06/12/2566
1.65% 6.33% 3,539,427 06/12/2566
5.78% 10.39% - 07/12/2566
5.82% 9.38% 26,252,336 07/12/2566
5.80% 9.17% 24,288,666 07/12/2566
5.80% 9.14% 5,330,411 07/12/2566
-0.15% 2.26% 399,864,181 30/11/2566
-0.32% 5.22% 2,383,677,075 30/11/2566
0.27% - 3,305,324,561 31/10/2566
0.24% - 660,472,466 31/10/2566
0.04% 4.92% 1,417,909,381 30/11/2566
6.47% -7.68% 59,589,741 07/12/2566
5.90% 32.80% 105,330,537 07/12/2566
-0.11% -0.80% 30,657,244 08/12/2566
8.16% 13.41% - 07/12/2566
8.16% 13.41% 8,103,940,485 07/12/2566
1.56% 16.55% 135,015,993 07/12/2566
3.95% 1.10% 421,677,060 07/12/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.08% -8.10% 13,272,487 08/12/2566
2.06% - 393,998,980 08/12/2566
3.32% -8.04% 121,013,055 06/12/2566

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.24% -7.63% 157,031,869 07/12/2566
0.00% -0.04% 1,397,305,044 31/10/2566
- - 3,351,151,111 30/09/2566
0.00% 0.64% 2,337,716,073 31/10/2566
-0.69% -10.76% 979,203,334 08/12/2566
-2.20% -13.44% 3,513,527,763 08/12/2566
0.00% 0.69% 979,292,228 31/10/2566
0.00% 8.74% 1,714,743,207 31/10/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com