BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 132 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.12% -2.55% 253,072,039 07/12/2566
-0.71% -11.97% 1,474,474,076 07/12/2566
-2.33% -11.62% 674,760,949 07/12/2566
-2.74% -15.29% 5,623,245,449 07/12/2566
-1.10% -15.39% 1,712,983,102 07/12/2566
BKA
-2.28% -12.35% 2,685,231,986 07/12/2566
-2.32% -12.46% 679,307,557 07/12/2566
BKD
-2.35% -12.87% 3,148,287,959 07/12/2566
-1.62% -10.41% 409,010,006 07/12/2566
-1.90% -8.94% 2,993,299,411 07/12/2566
0.28% -13.81% 178,708,308 07/12/2566
-0.65% -9.45% 202,486,840 07/12/2566
BTK
-2.28% -3.08% 586,312,966 07/12/2566
BTP
-4.34% -13.32% 8,173,755,006 07/12/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% - 3,471,460,115 07/12/2566
0.15% 1.28% 89,703,322,653 07/12/2566
0.16% 1.39% 1,679,700,541 07/12/2566
0.14% 1.26% 33,406,167,024 07/12/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.46% 0.62% 587,823,292 06/12/2566
0.39% 1.43% 18,575,457,929 07/12/2566
0.41% 1.64% 22,823,681,641 07/12/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% - 6,946,905,339 30/08/2566
0.18% - 3,468,521,450 07/12/2566
0.22% - 4,688,350,391 07/12/2566
0.22% - 5,779,026,170 07/12/2566
0.23% - 3,468,043,173 07/12/2566
0.24% - 5,772,974,178 07/12/2566
0.24% - 6,904,629,461 07/12/2566
0.19% - 2,278,932,656 07/12/2566
0.14% - 4,052,596,829 13/09/2566
0.13% - 8,104,184,623 11/10/2566
0.14% - 3,490,973,041 05/10/2566
0.12% - 5,790,458,620 25/10/2566
0.14% - 3,475,276,287 22/11/2566
0.14% - 3,181,522,275 06/12/2566
0.16% - 5,728,916,435 07/12/2566
0.18% - 3,474,299,694 07/12/2566
0.15% - 8,999,457,794 29/11/2566
0.19% - 9,315,496,345 07/12/2566
0.19% - 8,298,113,244 07/12/2566
0.19% - 13,882,119,359 07/12/2566
0.21% - 6,113,385,492 07/12/2566
1.36% 3.04% 142,438,566 04/12/2566
0.17% - 11,499,104,705 09/08/2566
-0.01% - 9,429,555,427 10/08/2565
0.15% - 4,822,832,466 23/08/2566
0.13% - 8,113,386,414 29/08/2566
0.14% - 7,881,803,855 07/09/2566
0.13% - 8,407,968,664 10/10/2566
0.20% - 11,400,109,885 07/12/2566
0.20% - 6,986,104,817 07/12/2566
0.19% - 8,651,904,170 07/12/2566
0.21% - 6,421,163,254 07/12/2566

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.86% -12.15% 208,999,383 07/12/2566
-0.16% -3.00% 461,552,013 07/12/2566
0.67% -1.19% 4,077,047,881 04/12/2566
2.25% 0.29% 470,275,775 04/12/2566
0.81% 0.04% 316,273,173 04/12/2566
1.34% 0.44% 538,962,889 04/12/2566
0.15% -0.88% 8,583,320,637 07/12/2566
0.03% -0.71% 2,646,392,150 04/12/2566

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.18% -10.87% 6,594,366,871 07/12/2566
-2.89% -17.94% 38,759,239,100 07/12/2566
-2.40% -14.73% 21,699,363,358 07/12/2566
-4.37% -13.17% 1,021,243,105 07/12/2566

กองทุนรวม RMF
30 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% -2.57% 4,383,719,053 07/12/2566
-1.03% -1.91% 838,745,680 07/12/2566
-2.83% -6.08% 487,367,148 06/12/2566
-0.12% -10.72% 2,753,600,269 07/12/2566
3.03% -5.61% 7,385,685,075 04/12/2566
-6.86% -26.71% 2,828,087,282 06/12/2566
0.80% - 167,688,747 04/12/2566
-2.82% -17.78% 11,199,436,493 07/12/2566
-2.37% -15.33% 19,632,396,795 07/12/2566
0.48% 1.53% 10,276,847,617 07/12/2566
8.16% 10.71% 430,704,723 04/12/2566
3.33% 8.76% 1,590,650,583 04/12/2566
2.18% -7.67% 181,500,698 04/12/2566
2.00% 12.86% 1,741,886,484 07/12/2566
4.33% 10.30% 366,089,483 04/12/2566
5.78% 15.39% 1,797,735,566 06/12/2566
7.04% 23.22% 9,594,015,275 04/12/2566
2.95% -6.08% 261,270,008 07/12/2566
2.21% 0.12% 37,441,366 04/12/2566
0.80% -0.04% 80,437,441 04/12/2566
1.14% -0.08% 85,360,277 04/12/2566
2.49% - 74,385,720 04/12/2566
5.29% 4.02% 1,619,361,973 04/12/2566
-1.84% -8.84% 3,282,300,492 07/12/2566
0.29% -13.73% 1,092,481,445 07/12/2566
-4.32% -13.08% 4,006,323,427 07/12/2566
4.37% 15.60% 362,754,252 04/12/2566
3.76% 12.10% 2,452,654,146 07/12/2566
-1.13% -15.46% 7,861,053,693 07/12/2566
0.18% 1.42% 5,479,582,913 07/12/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.83% -6.10% 4,987,068,348 06/12/2566
5.98% 13.41% 1,244,546,394 06/12/2566
3.10% -5.42% 5,250,898,178 04/12/2566
-7.75% -25.10% 5,437,939,938 06/12/2566
0.77% - 3,771,662,786 04/12/2566
7.53% -1.55% 664,102,460 04/12/2566
8.24% 11.22% 2,274,922,820 04/12/2566
3.33% 8.88% 3,269,098,961 04/12/2566
2.19% -7.76% 270,932,184 04/12/2566
4.40% 10.65% 1,973,077,897 04/12/2566
-0.05% 5.85% 47,165,485 04/12/2566
7.08% 23.33% 8,612,646,369 04/12/2566
2.30% -0.28% 580,275,635 06/12/2566
3.99% - 795,717,852 04/12/2566
5.31% 3.87% 4,155,366,416 04/12/2566
4.44% 16.17% 1,839,797,453 04/12/2566
3.25% 11.13% 2,914,139,015 07/12/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.03% 12.91% 1,142,335,916 07/12/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% -6.66% 1,309,424,374 07/12/2566
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th