KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 108 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% -12.50% 17,116,336 06/06/2566
0.09% -14.34% 530,369,103 06/06/2566
0.15% -12.74% 0 06/06/2566
0.09% - 1,567,386 06/06/2566
1.11% -6.78% 352,657,923 06/06/2566
1.11% -7.09% 0 06/06/2566
1.11% - 2,314,926 06/06/2566
0.92% -4.37% 66,303,743 06/06/2566
-0.58% -18.55% 748,586,186 06/06/2566
-0.58% -17.39% 0 06/06/2566
-0.58% - 0 06/06/2566
-2.32% -5.81% 247,477,798 06/06/2566
-2.32% - 1,552,614 06/06/2566
4.83% -20.25% 21,500,583 06/06/2566
4.83% - 0 06/06/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 0.76% 6,902,698,928 06/06/2566
0.12% 1.14% 39,857,337,547 06/06/2566
0.14% 1.12% 1,620,650,469 06/06/2566
0.12% - 47,741,470 06/06/2566
0.08% 1.42% 3,612,337,712 06/06/2566
0.08% 1.42% 0 06/06/2566
0.08% - 0 06/06/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% 1.94% 2,570,104,331 06/06/2566
0.01% - 106,542 06/06/2566
0.04% 1.50% 756,699,916 06/06/2566
-0.01% - 0 06/06/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.34% - 155,613,371 31/05/2566
-0.81% -5.49% 7,638,374,174 02/06/2566
-0.76% -7.11% 667,908,772 02/06/2566
-0.77% -2.72% 1,851,316,946 02/06/2566
0.22% - 268,621,820 02/06/2566

กองทุนรวม SSF
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% -12.50% 55,577,107 06/06/2566
0.01% 1.94% 86,973,033 06/06/2566
1.11% -6.78% 16,473,739 06/06/2566
0.17% -6.27% 6,174,552 02/06/2566
-1.52% - 2,110,245 02/06/2566
2.61% 2.99% 25,413,966 02/06/2566
4.18% 7.85% 17,116,602 02/06/2566
0.05% -5.44% 8,051,532 02/06/2566
-2.64% -2.72% 937,738 02/06/2566
-1.97% -3.59% 2,704,284 02/06/2566
0.11% 0.75% 48,646,310 06/06/2566
11.47% 12.04% 16,804,616 02/06/2566
2.12% -0.56% 255,765,786 02/06/2566
0.12% 1.14% 19,264,494 06/06/2566
-1.86% -7.28% 13,995,115 01/06/2566
20.99% 13.91% 41,451,697 02/06/2566
0.92% -4.37% 169,090,453 06/06/2566
-0.76% -7.11% 41,371,292 02/06/2566
-0.77% -2.72% 11,526,157 02/06/2566
- - 278,520 02/06/2566
-0.81% -5.49% 135,996,573 02/06/2566
-0.58% -18.55% 2,468,470 06/06/2566
-2.32% -5.81% 7,553,516 06/06/2566
0.08% 1.43% 3,983,430 06/06/2566
13.72% 12.89% 182,200,450 02/06/2566
4.83% -20.25% 579,399 06/06/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.92% -4.37% 434,756,514 06/06/2566

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.34% -17.00% 5,560,506,007 06/06/2566
-2.31% -4.25% 445,399,014 06/06/2566

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.43% -5.82% 297,733,530 06/06/2566
-0.53% -12.73% 1,832,786,360 06/06/2566
2.61% 2.51% 297,044,598 02/06/2566
4.17% 7.96% 150,134,457 02/06/2566
0.02% 2.26% 568,396,191 06/06/2566
0.12% 0.89% 207,641,897 06/06/2566
2.11% -0.89% 112,703,507 02/06/2566
-1.89% -7.58% 368,157,807 01/06/2566
-0.81% -5.56% 288,706,931 02/06/2566
13.69% 13.01% 37,241,364 02/06/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
30 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.16% - 51,770,118 02/06/2566
-5.16% - 0 02/06/2566
-1.69% 4.90% 139,210,734 02/06/2566
0.17% -6.27% 126,401,462 02/06/2566
-1.52% -4.45% 1,334,446,669 02/06/2566
-1.43% -3.18% 800,908 02/06/2566
-1.52% - 13,222,314 02/06/2566
4.18% 7.85% 5,148,184,407 02/06/2566
2.61% 2.99% 2,122,358,972 02/06/2566
2.61% - 536,136 02/06/2566
2.61% -1.94% 34 02/06/2566
2.61% - 14,904,574 02/06/2566
0.05% -5.44% 753,435,134 02/06/2566
-2.64% -6.21% 829,550,219 02/06/2566
-2.64% -3.22% 11 02/06/2566
-2.64% - 11,460,980 02/06/2566
-1.97% -3.59% 412,493,503 02/06/2566
-1.97% - 0 02/06/2566
-1.97% -3.59% 894,924,759 02/06/2566
11.47% 12.06% 4,776,029,112 02/06/2566
2.12% -0.56% 2,299,899,755 02/06/2566
2.16% -0.03% 27,735,491 02/06/2566
2.12% - 25,597,677 02/06/2566
20.99% 13.92% 936,493,540 02/06/2566
20.99% 14.62% 2,980 02/06/2566
20.99% - 0 02/06/2566
13.72% 12.89% 646,357,600 02/06/2566
13.73% 12.32% 18 02/06/2566
13.72% - 0 02/06/2566
2.37% -15.39% 4,053,241,528 02/06/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.66% - 365,181,696 30/11/2565
-6.66% - 229,805,902 30/11/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.34% -1.08% 51,193,531 02/06/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.98% -16.14% 690,525,507 01/06/2566
-0.97% -16.20% 473,732,263 01/06/2566
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/