KKPAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
จำนวนกองทุน 108 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
15 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.32% -12.10% 19,464,831 28/09/2566
-4.32% -13.95% 507,300,329 28/09/2566
-4.26% -13.77% 0 28/09/2566
-4.12% - 0 28/09/2566
-4.18% -5.78% 332,096,656 28/09/2566
-4.18% -5.78% 0 28/09/2566
-4.19% - 692 28/09/2566
-4.60% -2.55% 58,215,176 28/09/2566
-3.50% -16.46% 743,270,301 28/09/2566
-3.50% -16.46% 0 28/09/2566
-3.50% - 0 28/09/2566
-3.15% -6.16% 195,695,940 28/09/2566
-2.97% - 346 28/09/2566
-2.71% -5.08% 22,679,719 28/09/2566
-2.71% - 0 28/09/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 1.19% 8,717,571,978 28/09/2566
0.14% 1.50% 47,264,741,094 28/09/2566
0.16% 1.71% 1,064,437,971 28/09/2566
0.14% - 26,906,545 28/09/2566
0.05% 1.70% 4,297,235,307 28/09/2566
0.05% 1.70% 0 28/09/2566
0.05% - 0 28/09/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.24% 1.97% 2,692,725,886 28/09/2566
-0.23% - 1,184,286 28/09/2566
-0.21% 2.32% 655,490,371 28/09/2566
-0.26% - 10,805,567 28/09/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมผสม
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.61% - 157,291,711 31/08/2566
-1.76% 1.98% 7,165,408,048 27/09/2566
-2.27% 1.56% 615,811,544 27/09/2566
-1.41% 1.85% 1,673,967,464 27/09/2566
0.22% - 246,309,174 27/09/2566

กองทุนรวม SSF
26 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.32% -12.10% 56,746,686 28/09/2566
-0.24% 1.96% 101,530,024 28/09/2566
-4.18% -5.78% 17,351,823 28/09/2566
-4.95% -1.08% 5,803,381 27/09/2566
-1.63% - 2,341,730 27/09/2566
-3.61% 12.34% 31,601,894 27/09/2566
-0.11% 12.57% 21,114,626 27/09/2566
-4.32% 4.10% 7,413,311 27/09/2566
-0.64% -0.97% 817,930 27/09/2566
-1.05% 1.66% 4,563,856 27/09/2566
0.15% 1.19% 50,454,555 28/09/2566
-2.77% 23.51% 20,682,914 27/09/2566
-2.81% 12.53% 263,560,412 27/09/2566
0.14% 1.50% 21,633,432 28/09/2566
-2.70% -6.03% 13,569,189 27/09/2566
-5.38% 33.04% 39,579,586 27/09/2566
-4.60% -2.55% 177,913,714 28/09/2566
-2.27% 1.56% 40,548,851 27/09/2566
-1.41% 1.84% 11,778,001 27/09/2566
-1.19% - 327,384 27/09/2566
-1.76% 1.98% 136,035,662 27/09/2566
-3.50% -16.46% 3,132,346 28/09/2566
-3.15% -6.16% 7,956,983 28/09/2566
0.05% 1.70% 4,925,356 28/09/2566
-3.59% 27.04% 181,976,612 27/09/2566
-2.71% -5.07% 1,233,550 28/09/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.60% -2.55% 431,782,185 28/09/2566

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.47% -14.01% 5,399,423,794 28/09/2566
-3.14% -4.58% 438,899,573 28/09/2566

กองทุนรวม RMF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.15% -4.06% 295,170,154 28/09/2566
-3.99% -11.91% 1,787,616,046 28/09/2566
-3.64% 11.88% 297,444,298 27/09/2566
-0.11% 12.64% 170,967,035 27/09/2566
-0.29% 2.08% 599,355,177 28/09/2566
0.15% 1.38% 213,559,954 28/09/2566
-2.79% 12.31% 124,886,314 27/09/2566
-2.69% -6.39% 344,257,548 27/09/2566
-1.75% 1.73% 284,483,945 27/09/2566
-3.55% 26.60% 40,710,741 27/09/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
30 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.61% - 163,866,588 27/09/2566
-1.61% - 0 27/09/2566
-3.94% 6.95% 160,263,774 27/09/2566
-4.95% -1.08% 129,251,023 27/09/2566
-1.63% 3.55% 1,162,430,338 27/09/2566
-1.63% 1.93% 2 27/09/2566
-1.63% - 15,064,786 27/09/2566
-0.11% 12.57% 5,491,160,837 27/09/2566
-3.61% 12.34% 2,136,411,333 27/09/2566
-3.61% - 1,700,995 27/09/2566
-3.61% 9.72% 33 27/09/2566
-3.10% - 52 27/09/2566
-4.32% 4.10% 641,274,008 27/09/2566
-0.64% -0.97% 780,653,982 27/09/2566
-0.65% -0.97% 11 27/09/2566
-0.65% - 16,060,853 27/09/2566
-1.05% 1.66% 363,976,435 27/09/2566
-1.05% - 0 27/09/2566
-1.05% 1.66% 840,405,461 27/09/2566
-2.77% 23.51% 5,508,214,842 27/09/2566
-2.81% 12.53% 2,183,541,074 27/09/2566
-2.76% 13.14% 25,815,259 27/09/2566
-2.81% - 15,044,591 27/09/2566
-5.38% 33.04% 699,852,963 27/09/2566
-5.38% 32.36% 2,837 27/09/2566
-5.38% - 0 27/09/2566
-3.59% 27.03% 563,826,820 27/09/2566
-3.59% 26.26% 18 27/09/2566
-3.59% - 0 27/09/2566
-2.96% -4.42% 4,162,987,675 27/09/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.66% - 365,181,696 30/11/2565
-6.66% - 229,805,902 30/11/2565

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.69% 15.85% 37,087,759 27/09/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.98% -16.14% 631,383,991 27/09/2566
-0.97% -16.20% 438,090,515 27/09/2566
0.00% -22.78% 323,829,143 31/08/2563

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอเลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Home Page
https://am.kkpfg.com/