BBLAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
จำนวนกองทุน 133 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.62% 2.50% 272,944,580 06/06/2566
0.39% -0.62% 1,713,283,176 06/06/2566
-0.47% -9.79% 754,670,143 06/06/2566
-3.73% -5.16% 5,980,732,680 18/05/2566
-2.03% -4.92% 1,857,216,078 06/06/2566
BKA
-0.53% -3.51% 2,826,855,326 06/06/2566
-0.56% -3.35% 731,861,832 06/06/2566
BKD
-0.58% -8.45% 3,451,219,484 06/06/2566
-0.45% -2.76% 446,289,749 06/06/2566
0.41% -4.48% 3,299,903,863 06/06/2566
0.60% -13.07% 197,870,148 06/06/2566
0.42% -3.30% 219,394,187 06/06/2566
BTK
2.59% 0.82% 636,129,356 06/06/2566
BTP
2.86% -5.09% 9,103,965,668 06/06/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 0.63% 92,767,712,122 06/06/2566
0.10% 0.68% 1,539,095,647 18/05/2566
0.10% 0.66% 36,043,997,697 06/06/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.48% -0.07% 661,100,001 02/06/2566
-0.01% 1.18% 19,561,090,490 06/06/2566
0.02% 2.05% 22,202,193,566 18/05/2566
0.05% -0.87% 781,159,473 16/12/2564

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.06% - 3,462,165,522 15/02/2566
0.08% - 6,920,970,902 06/06/2566
0.06% - 3,461,679,420 01/03/2566
- - 2,257,977,828 06/06/2566
0.06% - 2,307,745,543 01/03/2566
0.07% - 4,034,869,000 06/06/2566
0.06% - 3,460,702,862 15/03/2566
0.06% - 8,055,706,731 06/06/2566
0.07% - 3,470,680,394 06/06/2566
- - 5,750,988,802 06/06/2566
0.05% - 5,760,096,647 12/04/2566
-0.01% - 2,453,365,851 13/12/2565
- - 8,921,924,952 06/06/2566
-0.03% - 5,140,506,962 12/01/2566
0.04% - 8,916,763,649 22/02/2566
0.06% - 8,083,572,488 23/03/2566
0.11% - 8,107,734,919 10/05/2566
0.12% - 10,658,678,762 01/06/2566
-0.94% -1.44% 178,913,283 01/06/2566
-0.28% 1.99% 49,057,579 01/06/2566
0.02% - 5,765,297,027 04/08/2565
0.11% - 11,462,702,117 06/06/2566
0.03% - 2,012,981,486 01/06/2565
-0.01% - 9,429,555,427 10/08/2565
0.07% - 4,806,435,413 06/06/2566
-0.06% - 6,295,397,314 01/09/2565
0.06% - 8,085,242,768 06/06/2566
-0.01% - 7,188,483,065 08/09/2565
0.07% - 7,851,499,263 06/06/2566
0.00% - 14,626,528,945 11/10/2565
0.06% - 8,357,338,354 06/06/2566
0.04% - 10,520,565,098 16/11/2565
-0.01% - 7,128,685,047 30/11/2565
0.12% - 8,021,558,243 06/06/2566
0.13% - 4,428,068,428 06/06/2566

กองทุนรวมผสม
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.41% - 662,100,903 06/06/2566
-0.33% -11.42% 218,412,296 06/06/2566
-0.29% -2.97% 485,416,235 06/06/2566
0.02% 0.53% 4,663,353,187 01/06/2566
0.60% -1.79% 473,037,543 01/06/2566
0.03% -0.28% 407,136,063 01/06/2566
0.27% -0.65% 742,071,193 01/06/2566
0.32% 0.22% 9,169,268,295 06/06/2566
0.60% -0.70% 3,023,342,670 01/06/2566

กองทุนรวม SSF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.58% -1.80% 61,846,368 02/06/2566
-1.30% - 106,059,415 01/06/2566
-4.75% -15.49% 357,641,455 02/06/2566
-0.42% -3.49% 3,179,129,932 06/06/2566
4.03% 0.06% 968,044,331 01/06/2566
-2.72% - 40,805,174 01/06/2566
4.93% 5.36% 145,699,857 01/06/2566
0.01% 0.19% 290,381,411 01/06/2566
3.14% 7.59% 333,276,857 01/06/2566
-0.56% -3.89% 2,287,416,644 06/06/2566
1.46% 3.85% 310,662,526 01/06/2566
4.25% 5.30% 117,638,840 01/06/2566
3.21% - 166,349,754 02/06/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.50% -0.51% 7,465,943,985 06/06/2566
-1.21% -10.93% 44,370,060,814 06/06/2566
-0.73% -8.35% 24,623,699,184 06/06/2566
2.89% -4.87% 1,123,829,311 06/06/2566

กองทุนรวม RMF
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.06% -1.56% 4,408,366,686 06/06/2566
0.62% 2.34% 875,555,360 06/06/2566
-0.57% -1.23% 474,167,725 02/06/2566
0.45% -0.65% 2,995,990,548 06/06/2566
-1.32% 0.84% 7,441,614,755 01/06/2566
-4.97% -21.21% 3,250,274,089 02/06/2566
-1.14% -11.38% 12,272,430,927 06/06/2566
-0.97% -9.98% 21,458,386,177 06/06/2566
-0.01% 1.42% 10,125,950,126 06/06/2566
4.13% -0.13% 402,297,009 01/06/2566
1.90% 1.60% 1,480,374,448 01/06/2566
-4.40% - 180,674,624 01/06/2566
0.19% 5.54% 1,576,098,757 06/06/2566
4.99% 5.41% 348,867,697 01/06/2566
5.64% 6.10% 1,521,413,467 02/06/2566
3.40% 7.76% 8,491,528,940 01/06/2566
0.13% -3.89% 255,100,938 06/06/2566
0.52% - 32,933,749 01/06/2566
0.05% - 75,350,881 01/06/2566
0.22% - 81,251,537 01/06/2566
1.60% 4.41% 1,531,498,721 01/06/2566
0.33% -4.46% 3,500,936,858 06/06/2566
0.62% -13.09% 1,188,440,234 06/06/2566
2.87% -4.83% 4,287,292,832 06/06/2566
4.35% 5.12% 326,390,424 01/06/2566
4.27% -8.50% 2,210,440,319 06/06/2566
-2.21% -5.54% 8,314,697,919 06/06/2566
0.10% 0.68% 4,856,012,500 06/06/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.57% -0.73% 5,171,006,743 02/06/2566
4.85% 2.61% 1,029,276,033 02/06/2566
-1.33% 0.80% 5,560,697,526 01/06/2566
-5.00% -16.20% 6,590,428,926 02/06/2566
-1.60% - 1,832,793,507 01/06/2566
1.19% -18.71% 628,733,089 01/06/2566
4.28% 0.01% 2,188,747,565 01/06/2566
1.89% 1.27% 3,046,293,407 01/06/2566
-4.47% -14.97% 276,053,604 01/06/2566
4.99% 6.70% 1,972,028,124 01/06/2566
3.38% 8.17% 8,403,286,188 01/06/2566
5.63% 10.93% 641,073,979 02/06/2566
0.02% - 3,910,182,148 15/06/2565
-5.28% - 535,648,654 01/06/2566
1.59% 4.50% 4,422,719,399 01/06/2566
4.49% 6.03% 1,724,736,588 01/06/2566
3.90% -9.70% 2,836,081,399 06/06/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 5.53% 1,035,044,649 06/06/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% -6.66% 1,510,548,879 06/06/2566
- - 242,796 30/09/2564
0.00% 5.64% 242,857 30/11/2564
0.00% -3.73% 242,796 30/09/2564
1.28% -0.04% 242,796 30/09/2564

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.bblam.co.th