บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 72 เดือน (แบบมีสมุดคู่ฝาก)
ธนาคาร
ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาเปิดรับฝาก
23/11/2558  ถึง  ติดต่อธนาคาร
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
5,000 บาท
จำนวนเงินฝากขั้นสูงสุด
100,000,000 บาท
แบบการคิดดอกเบี้ย
แบบคงที่ตลอดอายุโครงการ เป็นช่วงเวลา ไม่ทบต้น
ระยะเวลาการฝาก
72 เดือน
ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย
72 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
3.00 % ต่อปี
หักภาษี ณ ที่จ่าย
ติดต่อธนาคาร
ผู้มีสิทธิ์ฝาก
1. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
2. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
- ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
เงื่อนไขอื่นๆ
1.ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 58 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
2.เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
3.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
4.เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
5.ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 165 5555 หรือเว็บไซต์ http://www.kiatnakin.co.th/
ที่มา
http://www.checkraka.com/release/saving/1356048/
อัพเดทวันที่ 26 มกราคม 2560, เวลา 14:23:45