เงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน เริงร่า Super Step
ธนาคาร
ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ระยะเวลาเปิดรับฝาก
18/08/2558  ถึง  ติดต่อธนาคาร
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
10,000 บาท
จำนวนเงินฝากขั้นสูงสุด
ติดต่อธนาคาร
แบบการคิดดอกเบี้ย
แบบขั้นบันได เป็นช่วงเวลา ไม่ทบต้น
ระยะเวลาการฝาก
15 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ 1 - 5 : 1.80 % ต่อปี
เดือนที่ 6 - 10 : 1.90 % ต่อปี
เดือนที่ 11 - 14 : 2.25 % ต่อปี
เดือนที่ 15 : 7.00 % ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
2.30 % ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด
1.80 % ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
7.00 % ต่อปี
หักภาษี ณ ที่จ่าย
ติดต่อธนาคาร
ผู้มีสิทธิ์ฝาก
สำหรับลูกค้าประเภทบุคคล นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ และสหกรณ์
เงื่อนไขอื่นๆ
- รับดอกเบี้ยรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติเท่านั้น
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงื่อนไขตามความเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดไว้
ที่มา
http://ananmoney.com/lh-bank-7-0-15-months-deposit/
อัพเดทวันที่ 26 มกราคม 2560, เวลา 14:24:07