KTSUPAI32
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 32 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อ บลจ.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ระดับความเสี่ยงกองทุน
ต่ำ
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
สูง
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยง 100%
วันที่เริ่มเสนอขาย
25 - 31 มกราคม 2566
ผลตอบแทนคาดการณ์
ประมาณ 1.25% ต่อปี
อายุโครงการ
6 เดือน
จำนวนเงินทุนของโครงการ
5,000,000,000 บาท
ลงทุนขั้นต่ำ
500,000 บาท
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ อาทิเช่น ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารการเงิน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมถึงตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝากที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง
อัพเดทวันที่ 25 มกราคม 2566, เวลา 13:28:59